Oświadczenie gwarancyjne - Holivica Pochłaniacz V2

§1 Definicje

 1. Kupujący — pierwotny nabywca Produktu.
 2. Produkt — artykuł "Holivica V2 - Bezworkowy Pochłaniacz Pyłu 80w".
 3. Gwarant — sklep internetowy "Holivica" prowadzony jest przez „Vadym Dudnyk”, ul. Henryka Wolińskiego 24A/50, 20-491 Lublin, NIP 7123369864, Regon 380069365.
 4. Terytorium — Rzeczpospolita Polska.

 

§2 Strony i zakres gwarancji

 1. Gwarancja udzielona wyłącznie dla pierwotnego nabywcy Produktu (Kupujący).
 2. Produktem objętym gwarancją jest artykuł ”Holivica V2 - Bezworkowy Pochłaniacz Pyłu”.
 3. Gwarantem jest sklep internetowy “Holivica”.
 4. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§3 Okres gwarancji
 1. Czas trwania gwarancji — 1 rok od daty sprzedaży Produktu. 
 2. Produkt musi być kupiony przez stronę holivica.pl
 3. Ujawnione w czasie trwania gwarancji wady będą usuwane w terminach nie dłuższych niż 30 dni roboczych od daty przyjęcia reklamowanego Produktu do adresu Gwaranta.

§4 Warunki gwarancji

 1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki Produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi. 
 2. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest:
  1. ważnego dowodu zakupu Produktu lub karty gwarancyjnej,
  2. wadliwego Produktu.
 3. Gwarancja nie obejmuje:
  1. Produktów z uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi nie z winy Gwaranta,
  2. Produktów uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania,
  3. Produktów z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu,
  4. naturalnego zużycia elementów Produktu, takich jak materiały eksploracyjne, zużycie powierzchni Produktu, filtrów.
  5. Produktów stosowanych bez wymiany filtra lub zanieczyszczone produkty.
 4. Gwarant ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku: 
  1. Stwierdzenia sprzeczności między danymi wynikającymi z dokumentów, a znajdujących się na produkcie.
  2. Dokonania napraw lub zmian konstrukcyjnych Produktu poza obsług Holivica. 
  3. Zastosowaniem części eksploatacyjnych (bezpieczników, filtrów, zasilaczy zewnętrznych itp.) niezgodnych ze stosowanymi dla Produktu przez producenta.
  4. Stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego.
  5. Uszkodzenia spowodowane przez zdarzenia losowe (wyładowania atmosferyczne, zalania itp.)
 5. Odmowa wykonania przez Gwaranta naprawy gwarancyjnej na zasadach zawartych w punkcie 4 warunków gwarancji jest równoznaczna z utratą praw gwarancyjnych, chyba że Gwarant stwierdzi inaczej. 
 6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia nieodpowiedniego użytkowania, Kupującemu może zostać odmówiona gwarancja. Uzasadnione podejrzenia obejmują, ale nie ograniczają się do:
  1. Wysłanie Produktu z nieodpowiednim zasilaczem.
  2. Wysłanie Produktu z nieodpowiednim zasilaczem we wcześniejszej sprawie reklamacji.
  3. Wysłanie Produktu bez zasilacza, bądź niemożliwość jego wysłania. 
 7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 8. Reklamujący ma obowiązek dostarczyć sprzęt do sprzedającego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym na swój koszt. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
 9. Osoba reklamująca jest zobowiązana przesłać urządzenie do sprzedawcy we fabrycznym opakowaniu, pokrywając koszty przesyłki. W przypadku uszkodzeń wynikających z niewystarczającego zabezpieczenia przesyłki, naprawy nie będą objęte gwarancją.
 10. Wady ujawnione w tym czasie zostaną naprawione bez opłat w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia przez klienta. Koszty przesyłki naprawionego urządzenia ponosi gwarant. 
 11. Gwarant zobowiązuje się najpierw usunąć wadę poprzez naprawę urządzenia. Kupujący ma prawo do wymiany sprzętu na nowy tylko w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia oraz gdy w okresie gwarancji trzykrotnie przeprowadzano naprawy, a urządzenie wciąż wykazuje wady uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie. Jeśli wystąpią przesłanki do wymiany sprzętu na nowy, lecz wystąpią przeszkody uniemożliwiające wymianę, np. brak dostępności urządzenia, gwarant zwróci klientowi wpłaconą kwotę.
 12. W przypadku, gdy zwrócony Produkt okazuje się nie wadliwy, Kupujący ponosi koszt wysyłki zwrotnej wynoszący 18 zł.