Oświadczenie gwarancyjne - Holivica Pochłaniacz V2

Strony i zakres gwarancji

 1. Gwarancja udzielona wyłącznie dla pierwotnego nabywcy Produktu (Kupujący).
 2. Produktem objętym gwarancją jest artykuł ”Holivica V2 - Bezworkowy Pochłaniacz Pyłu 80w”.
 3. Gwarantem jest sklep internetowy “Holivica”.
 4. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Okres gwarancji
 1. Czas trwania gwarancji — 1 rok od daty sprzedaży Produktu. 
 2. Produkt musi być kupiony przez stronę holivica.pl
 3. Ujawnione w czasie trwania gwarancji wady będą usuwane w terminach nie dłuższych niż 21 dni roboczych od daty przyjęcia reklamowanego Produktu do adresu Gwaranta.

Warunki gwarancji

 1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki Produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi. 
 2. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest:
  1. ważnego dowodu zakupu Produktu lub karty gwarancyjnej,
  2. wadliwego Produktu.
 3. Gwarancja nie obejmuje:
  1. Produktów z uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi nie z winy Gwaranta,
  2. Produktów uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania,
  3. Produktów z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu,
  4. naturalnego zużycia elementów Produktu, takich jak materiały eksploracyjne, zużycie powierzchni Produktu, filtrów.
 4. Gwarant ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku: 
  1. Stwierdzenia sprzeczności między danymi wynikającymi z dokumentów, a znajdujących się na produkcie.
  2. Dokonania napraw lub zmian konstrukcyjnych Produktu poza obsług Holivica. 
  3. Zastosowaniem części eksploatacyjnych (bezpieczników, filtrów, zasilaczy zewnętrznych itp.) niezgodnych ze stosowanymi dla Produktu przez producenta.
  4. Stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego.
  5. Uszkodzenia spowodowane przez zdarzenia losowe (wyładowania atmosferyczne, zalania itp.)
 5. Odmowa wykonania przez Gwaranta naprawy gwarancyjnej na zasadach zawartych w punkcie 4 warunków gwarancji jest równoznaczna z utratą praw gwarancyjnych, chyba że Gwarant stwierdzi inaczej. 

Gwarantem jest sklep internetowy “Holivica” prowadzony jest przez „Vadym Dudnyk”, ul. Bursztynowa 35/27, 20-576 Lublin, NIP 7123369864, Regon 380069365